ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendszere – GDPR – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – alapján.

Hatályos 2021.01.01. napjától

Készítette: Szemerédiné Mihálycsik Éva ügyvezető sk.

BEVEZETÉS

 

A Pyrmo Hungária Kft. kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Cégünk működéséből kifolyólag jogi személyek adatait kezeli (pl. cégnév, cégforma és elérhetőségi adatok), valamint természetes személyek személyes adatait (pl. név, cím és elérhetőségi adatok), utóbbi esetben korlátozott adatkezelésre törekszik.

Adatainak biztonsága fontos számunka, ezért a Pyrmo Hungária Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatvédelmi irányelvek tájékoztatják Önt az adatkezelés legfontosabb szabályairól. Tájékoztatjuk, hogyan használjuk fel és kezeljük személyes adatait, és mindeközben hogyan felelünk meg az Önnel kapcsolatos jogi kötelezettségeknek.

A Pyrmo Hungária Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési gyakorlata megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Pyrmo Hungária Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató időről időre történő megváltoztatására, mely változtatásokat weboldalán tesz közzé.

ADATKEZELŐ

 

Pyrmo Hungária Kft.

1181 Budapest, Üllői út 465.

E-mail: pyrmo@dinitrol.hu

Telefon: +36 1 291-4484

ADATVÉDELMI MEGBÍZOTT

 

A Pyrmo Hungária Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Pyrmo Hungária Kft. 1181 Budapest, Üllői út 465. címre, vagy elektronikusan a pyrmo@dinitrol.hu  címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.


ADATGYŰJTÉS, ADATKEZELÉS, ADATHASZNÁLAT CÉLJA

Személyes adatokat csak akkor szabad gyűjteni és kezelni, ha ezt a GDPR kifejezetten engedélyezi. A GDPR fontos célkitűzései:

törvényes és tisztességes adatkezelés, átláthatóság

célhoz kötöttség

adatminimalizálás

adatfeldolgozás helyessége

adattárolás korlátozása és törlési koncepciók

integritás és titoktartás

A Pyrmo Hungária Kft. célkitűzése a személyes adatok kezelése során mutatott felelősségteljes tevékenység, valamint a számítástechnikai rendszerek és alkalmazások kockázattudatos használata.
Amikor Ön ezt a honlapot használja, rögzítjük különböző személyes adatait. A személyes adatok olyan adatok, amelyek Önt személyesen azonosíthatják. A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk azokat. Az adatvédelmi nyilatkozat arra is kitér, hogyan és milyen célból történik ez a tevékenység. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adattovábbítás (például e-mailben történő kommunikáció során) biztonsági hézagokat tartalmazhat. Nem lehetséges teljes védelem az ellen, hogy harmadik személy hozzáférjen az adatokhoz.

Az adatgyűjtés célja vevőink, partnereink munkájának megkönnyítése, egyéni ajánlatok és szolgáltatások ismertetése, szerződések teljesítése. A személyes adatok gyűjtése, kezelése vagy használata támogató melléktevékenységek megvalósítása céljából történik, mint például a vevők számára biztosított tanácsadás, ügyfelek megrendeléseinek teljesítése, szerződéses partnerek kapcsolattartó adatainak kezelése szerződés teljesítése céljából, munkavállalók adatainak kezelése.

A Pyrmo Hungária Kft. személyes adatokat kizárólag a szerződések előkészítése és teljesítése céljából, jogos érdekei védelmében, a törvényi kötelezettségek betartása érdekében vagy az érintettek hozzájárulásával gyűjt, kezel és használ.

Érintett személyek csoportjai

jelenlegi dolgozók

korábbi dolgozók

érdeklődők

vevők

beszállítók

szolgáltatók és

egyéb üzleti partnerek

Adatok (ügyfél- és szerződésadatok) kezelése

A személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtjük, kezeljük és használjuk, amilyen mértékben ezek szükségesek a szerződés létrehozásához, tartalmi kialakításához vagy módosításához. Ennek alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést. A gyűjtött ügyféladatokat a megbízás lezárása vagy az üzleti kapcsolat befejezése után töröljük, amennyiben nincs kötelező törvényi megőrzési határidő.

ADATRÖGZÍTÉS HONLAPUNKON

 

Cégünk úgy jut az adataihoz, hogy Ön azt közli velünk (önkéntes hozzájárulás). Ezek például olyan adatok lehetnek, amiket Ön a kapcsolat felvételi adatlapon közölt velünk. Vannak olyan adatok, amelyeket számítástechnikai rendszereink rögzítenek a honlap felkeresése során. Az adatok rögzítése automatikusan történik.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselő minőségének fennállását követő 3 évig.

Sütik

Az internetes oldalak részben sütiket használnak. A sütik arra szolgálnak, hogy az ajánlatokat felhasználó barátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik kis adatfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek, és amelyeket böngészője tárol.

A legtöbb internetes böngésző elfogadja a sütiket, de ha Ön nem szeretné, hogy így gyűjtsünk adatokat, dönthet úgy, hogy mindet, vagy egy részüket fogadja el, vagy az összes sütit visszautasíthatja a böngészője adatvédelmi beállításain keresztül. Azonban az összes süti visszautasítása azt jelenti, hogy nem használhatja ki honlapunk minden előnyös funkcióját. Minden böngésző különböző, ezért ellenőrizze böngészője „Súgó” menüjét, hogy megtudja, miként módosíthatja a süti beállításokat. A sütikkel kapcsolatos további általános információkért, beleértve azt is, hogy miként kapcsolhatók ki, az aboutcookies.org weboldalon találhatók információk, miként törölhetők a sütik a számítógépről.

Kapcsolat felvételi űrlap

Ha Ön ajánlatkérést juttat el hozzánk a kapcsolattartási űrlapon, akkor az ajánlatkérő űrlap adatait az ajánlatkérés feldolgozása és az azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából az Ön által megadott kapcsolattartási adatokkal együtt elmentjük. A kapcsolattartási űrlapon megadott adatok kezelése arra vonatkozó, jogos érdekünk alapján történik, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel, mint leendő partnerünkkel, és javítsuk tanácsadási szolgáltatásunk minőségét. (GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont). Ha a kapcsolat célja szerződéskötés, akkor az adatkezelés kiegészítő jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja. A kapcsolattartási űrlapon Ön által feltüntetett adatokat megőrizzük mindaddig, amíg Ön fel nem kéri azok törlését, vagy meg nem szűnik az adattárolás célja. Kivételt képezhetnek ez alól a törvényi megőrzési kötelezettségek.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYEK ALAPVETŐ JOGAI

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan információt kérjen, ez a joga az adatkezelés megkezdését megelőzően is fennáll.

Hozzáférési jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e éppen, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a téves, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat – indokolatlan késedelem nélkül – törölje, ha annak nincs jogi akadálya. Az érintettnek ez a joga a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan áll fenn, jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga.

Az adatok törlésére vonatkozó általános határidők

A személyes adatok törlése az adattörlésre vonatkozó, mindenkor érvényes törvényi vagy szerződéses szabályozások szerint a törvényi és szerződéses megőrzési kötelezettségek figyelembevétele mellett történik. Az olyan személyes adatok törlésére, amelyekre nem vonatkozik törvényi vagy szerződéses megőrzési, illetve törlési kötelezettség, közvetlenül az után kerül sor, hogy azok nélkülözhetővé váltak a mindenkori meghatározott cél szempontjából.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akik a személyes adatot közölték. Kivétel: amennyiben aránytalanul nagy erőfeszítést venne igénybe adatkezelőtől a kötelezettség teljesítése.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Adattovábbítás szerződéskötés esetén

Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítésének keretében szükséges, például az áru szállításával megbízott vállalkozás vagy a fizetési folyamat lebonyolításával megbízott hitelintézet számára. Adatok ezen túlmenő továbbítására nem, vagy csakis akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Adatait nem továbbítjuk harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklám céljából.
Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pontja, amely megengedi a szerződésteljesítés vagy a szerződést előkészítő tevékenységek érdekében végzett adatkezelést.

Adattovábbítás harmadik országba

Amennyiben szükségessé válik harmadik országba történő adattovábbítás, akkor ez kizárólag szerződések kötése vagy teljesítése érdekében történik az összes adatvédelmi jogi követelmény betartása mellett, feltéve, hogy ez nem áll ellentétben az érintett személy védendő érdekeivel. Amennyiben adott esetben fennáll az a szándék, hogy személyes adatokat továbbítsunk harmadik országba vagy valamely nemzetközi szervezethez, akkor az adattovábbítás az érintett hozzájárulásával történik.

Adattovábbítás potenciális címzettek esetén

A továbbított személyes adatok potenciális címzettjei lehetnek:

állami szervek, amennyiben törvényi kötelezettség áll fenn,

szolgáltatók és más üzleti partnerek, amennyiben ez a mindenkori meghatározott cél teljesítéséhez szükséges, és valamely jogszabály ezt lehetővé teszi vagy előírja, vagy amennyiben az érintett ehhez hozzájárult.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha, az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Továbbá megilleti Önt az a jog, hogy kérje adatainak helyesbítését, tiltását vagy törlését. Megilleti Önt az a jog, hogy panasszal forduljon az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

SSL, TLS, TITKOSÍTÁS

Ez a weboldal SSL-, ill. TLS-titkosítást alkalmaz biztonsági célból és olyan bizalmas tartalmak továbbításának védelmére, mint például a megrendelések vagy ajánlatkérések, amelyeket Ön számunkra, mint az oldal üzemeltetője számára küld. A titkosított kapcsolatot arról ismeri fel, hogy a böngésző címsora “http://”-ről “https://”-re változik, ill. megjelenik egy lakat jel a böngésző címsorában. Amennyiben aktiválja az SSL-, ill. TLS-titkosítást, akkor harmadik fél nem olvashatja el a számunkra továbbított adatokat.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – profilalkotás is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Számos adatkezelési folyamat az érintett magánszemély kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ehhez juttassa el a hozzájárulás visszavonását tetszőleges formában a Pyrmo Hungária Kft-hez. A visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen a magyar felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatainak kezelése megsérti az Uniós Adatvédelmi Rendeletet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslati jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az Adatkezelővel/Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslati jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Uniós Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. A bírósági illetékességi szabályok szerint Törvényszék jogosult az eljárásra.

AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLY KÉRELMÉNEK BENYÚJTÁSA

 

Az érintett magánszemélynek a személyazonossága igazolása mellett, lehetősége van bármely általa választott módon kérelmet benyújtani Adatkezelőhöz/Adatfeldolgozóhoz az alábbi módokon

személyesen

postai úton

elektronikus levélútján

meghatalmazott útján

AZ ÉRINTETT KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA

 

Amennyiben az Adatkezelő/Adatfeldolgozó az érintett kérelme teljesítésének akadályát nem látja, úgy azt 30 napon belül teljesíti, és erről értesíti az érintettet. A kérelem teljesítésének módja lehetőleg az érintett által igényelt mód.

tájékoztatási kérelem esetén: e-mail-ben, postai úton

adatpontosítás és adatkorlátozási kérelem esetén a tárolt adatra vonatkozó belső végrehajtással

adattörlésre vonatkozóan az adat törlésével

adattovábbítás, adathordozás esetén az átadással (e-mail-en, személyesen, postai úton)

tiltakozásnak helyt adó kérelem esetén a kívánt állapot létrehozásával

Amennyiben az Adatkezelő/Adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy az érintett magánszemély kérelmének teljesítésére nincs lehetőség, úgy a kérelem elutasításáról és a jogorvoslati jogairól tájékoztatja a kérelmezőt.

Adatkezelő/Adatfeldolgozó jogosult és köteles ellenőrizni a kérelmező személyazonosságát az adatok bizalmassága és jogi kötelezettségének teljesítése érdekében. Az azonosítás lehetőség szerint az adatmegadás, adatszerzés módjához kapcsolódik.

Adatkezelő/Adatfeldolgozó az érintett kérelmek elbírálása során tevékenységéért költséget, díjazást nem számol fel, de ismételt, megalapozatlan és célszerűtlen kérelmek esetén az ügyintézésre jogosult költség felszámítására.

ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

 

Érintett kérelem alapján történő eljárás esetén az Adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. A kérelem teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell, amennyiben erről más jogszabály nem rendelkezik.

PLUGINEK ÉS ESZKÖZÖK

 

YouTube

Online szolgáltatásunk You Tube videókat tartalmaz, amiket a www.youtube.com tárol, és amelyek a honlapunkról közvetlenül lejátszhatók. A YouTube nem kapja meg az Önre vonatkozó adatokat, ha Ön nem játssza le azokat. Csak akkor történik adattovábbítás, ha Ön lejátssza a videókat. Erre az adattovábbításra nincsen befolyásunk.

Ha Ön nem szeretné a YouTube profiljához történő hozzárendelést, akkor a lejátszás előtt ki kell jelentkeznie a YouTube-ból.

A YouTube videók honlapunkon történő bemutatása termékeink és szolgáltatásaink széles körben történő ismertetése céljából történik. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

Ön jogosult ez ellen tiltakozni, ezzel kapcsolatban a Google-hez kell fordulnia.

Google Maps

Honlapunkon Google Maps szolgáltatást használunk, melyen interaktív térképeket jelenítünk meg. Honlapunkon történő látogatása során amennyiben megnyitja a térképet, a Google tájékoztatást kap. Ha Ön bejelentkezett a Google-nál, akkor adatait közvetlenül hozzárendelik fiókjához. Ha nem szeretné a profiljához történő hozzárendelést, a térkép megnyitása előtt ki kell jelentkeznie Google fiókjából. A Google felhasználói profilként menti adatait és reklám/piackutatás céljából felhasználja. A Google Maps szolgáltatás használatakor cégünket képviselő szervizek bemutatása a cél. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

Ön jogosult ez ellen tiltakozni, ezzel kapcsolatban a Google-hez kell fordulnia.

Social Share Buttons

Honlapunkon úgynevezett Social Share Button-okat használunk, mint például Facebook, Google+. Amennyiben Ön bejelentkezett a megfelelő közösségi oldalon, akkor az hozzárendelheti profiljához a honlapunkon történő látogatását. Ha valamelyik közösségi oldallal interakcióba lép, például megnyomja a Tetszik gombot, akkor szintén továbbítja az információt a közösségi oldal valamelyik szerverére, amelyet tovább feldolgoz a szolgáltató. Amennyiben a magánszférája védelme érdekében el szeretné kerülni az adatgyűjtést és a további felhasználást, akkor jelentkezzen ki a gombra történő kattintás előtt a megfelelő szolgáltatónál, vagy egyszerűen ne használja ezeket a szolgáltatásokat honlapunkon.

A közösségi oldalak adatvédelmi tájékoztatóját alább találja:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

ALVÁZVÉDŐ ÁLLOMÁS

LEGYEN DINITROL KORRÓZIÓVÉDŐ ÁLLOMÁS ÜZEMELTETŐ

GYORSAN NÖVEKVŐ FORGALOM, BIZTOS JÖVEDELEM

A DINITROL több mint 70 éve az egyik vezető korrózióvédő rendszer, mely a világ minden részén megtalálható. Termékeink kiváló minőségűek. A DINITROL elkötelezett a termékei továbbfejlesztése iránt. Új, innovatív termékek fejlesztésével a műhelyek számára megkönnyítjük a felhasználást.

MIT TUDUNK MI ADNI ÖNNEK?

 • Professzionális, világszerte piacvezető alváz- és üregvédő anyagokat
 • Az alvázvédelemhez szükséges eszközöket, technológiát
 • Eszközök karbantartását
 • A tradicionális DINITROL alvázvédelmi kezelés teljes átadása elméleti, illetve gyakorlati oktatás keretében
 • Minden DINITROL anyaggal kezelt autóra üvegmatricát biztosítunk
 • Teljes termékpalettára vonatkozó kedvezmény

MIRE VAN SZÜKSÉG DINITROL ALVÁZ- ÉS ÜREGVÉDŐ ÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSÉRE?

 • Műhely, ahol az alvázvédelem elvégezhető
 • Alvázmosáshoz szükséges berendezések, vagy autómosó a közelben
 • Munkaerő biztosítása

A KORRÓZIÓ ALÁBECSÜLT PROBLÉMÁJA

A korrózió alábecsült probléma a modern járművek vonatkozásában, pedig a rozsdásodás veszélyezteti a jármű mobilitását, de mindenekelőtt az emberek biztonságát.

Az eső, a közúti só, az üregekben a páralecsapódás, a mechanikai kopás és a nem megfelelő rozsdavédelem valós kockázatot jelentenek a jármű biztonságosságának csökkenésében. Az autótulajdonosok többsége jelenleg még nem foglalkozik ezzel a kockázattal, de a korrózióvédelemhez való hozzáállás napjainkban egyre változik. Egyrészt a magánszemélyek egyre inkább vásárolnak használt járműveket, másrészt jelentősen növekszik az autók használati/futási ideje.

A lényeg: aki szereti az autóját és hosszú távon élvezni akarja a biztonságát, rendszeresen professzionális korrózióvédelemmel kezelteti. Az üreg- és alvázvédelem nemcsak az autó biztonságosságát, hanem az értékét is növeli hosszú távon. Ezek elég erős érvek, melyekkel új ügyfelek szerezhetők a korrózióvédő állomások részére.

ÉRVEK A KORRÓZIÓVÉDELEM MELLETT

 • Az éves közúti só felhasználás Magyarországon 160-200 ezer tonna (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
 • Kb. 130 esős nap évente
 • Mechanikus kopás (pl. kőfelverődés) ellen védelmet biztosít, ami a mai magyarországi utak rossz minősége miatt nem elhanyagolható
 • Az alvázvédő réteg a jáművek komfortosságát is növeli, mivel a felhordott alvázvédő anyag egyben zajcsillapító/dübörgésgátló tulajdonsággal is rendelkezik.

A DINITROL KORRÓZIÓVÉDELEM HATÁSAI

 • Hőmérséklet ellenállás szélsőséges meleg, vagy hideg esetén is
 • Vízzel, nedvességgel, környezeti hatásokkal szembeni (pl. kőfelverődés) védelem
 • Kopásállóság
 • Öregedési ellenállás

DINITROL KORRÓZIÓVÉDELEM

Üregvédő termékeinkkel elérhető minden kis sarok, szeglet, mert nagyon jó penetrációs képességüknek köszönhetően behatolnak az üreg belsejébe, a legtávolabbi pontra is. A DINITROL termékek kiváló felületi feszültséggel rendelkeznek, így védik az éleket és az átfedéseket is. Ez nagyon fontos, mert a rozsda általában egy élről terjed és végül az egész felület átrozsdásodik. Üregvédőink víztaszító tulajdonsága kiváló, ezért a karosszériában víz felhalmozódásának esélye sincs. Az üregvédő befújása után az üreg lezárásra kerül. Ezután következik az alvázvédelem. A jármű alját az említett üregvédővel átködölik, majd kis várakozási idő után kerül az alvázvédő az aljzatra, melyet már vastag rétegben fúj a szakember. A DINITROL korrózióvédelmi rendszer kétrétegű eljárás, amely magába foglalja üregvédelmet és alvázvédelmet. Az üregvédő lezárja a jármű üregeit, a kondenzációnak esélye sincs elindítani a rozsdásodást. Az alvázvédő megvédi a járművet a vegyi anyagoktól, például a közúti sótól, valamint a mechanikai hatásoktól, például a kőfelverődéstől és zajcsökkentő hatása is van.

A DINITROL termékek nem zsírok, hanem viaszok. Áthatolnak a rozsda és a szennyeződés rétegein, és tapadásmentes védőréteget képeznek. A speciális szóró berendezés különböző szórási szögekkel rendelkező fúvókáival biztosítja, hogy az üregvédő a jármű minden részére behatoljon, az alvázvédő pedig egyenletesen befedje felületet.

LEGYEN ÖN IS DINITROL PARTNER!

DINITROL KEZDETEK

CSONTOK SZEGECSELÉSÉNÉL FELLÉPŐ KORRÓZIÓ

csontvasalás

A korrózióvédelem problémája először a sebészeti eszközökön és a csontsérüléseknél alkalmazott szegecseken fellépő korrózió kapcsán merült fel. E probléma elhárítására kezdett kísérleteket Sven Johansson professzor a svédországi göteborgi Sahlgrenska Kórházban. 1937-ben elsőként használta a „dinitro-ortho-kresol” vegyületet a korróziós folyamat leállításához, vagy akár megakadályozásához. Az eredmény a DINITROL termék. Johansson professzor 25 országban nyújtott be szabadalmat találmányára és ipari partnerséget kezdett az ASTRA gyógyszergyárral.

ML MÓDSZER

A járművek súlyos korróziójának problémája először az erős vázszerkezetről az üreges fémlemezekre történő áttéréssel jelent meg. Ezt a változtatást elsősorban a járművek tömegének csökkentése érdekében hajtották végre. Ennek következtében az elemek belső oldalán (az üregekben) agresszív korróziós folyamat jött létre, és nyilvánvalóan csökkentette az anyagvesztés toleranciáját. Ezen kívül a ponthegesztéseknél is megjelent a korrózió. Az új szerkezet kívánalmainak az addigi korrózióvédelmi technológiák nem feleltek meg. Az ’50-es évek második felében kidolgozták a személygépkocsik üregvédelmi technológiáját, az ML módszert, mely a Svéd Autószövetség (Motormännen M) és a szövetség göteborgi állomásának műszaki vezetője Sven Laurin (L) együttműködésének eredménye. Az ’50-es évek végére több mint 1000 jármű vett részt az ML módszer kifejlesztésében.

ML technológia
szórási diagram

 

Az 1960-as évek elején Helge Persson a DINOL korrózióvédelem professzora kidolgozta a különböző autók permetezési diagramjait, beleértve a korrózióvédelemhez szükséges utasításokat és információkat az eszközökről, berendezésekről és termékajánlatokról. Az első áttörés 1955-ben volt, amikor is a VOLVO járművek szállítás közbeni időszakos korrózióvédelméhez nagy mennyiségű DINITROL korrózióvédőt szállítottak.  1960-ban Svédországban egy Peugeot 203 Sedan kapta meg a világ első DINITROL kezelését. 1964-65-ben a skandináv országokban létre jöttek az első DINITROL korrózióvédelmi állomások. 1982-ben a SAAB megkezdte utasszállító repülőgépeinek védelmét a DINITROL anyagokkal, majd következett a Lufthansa.  2005-ben a busz, teherautó és vasúti részleg is elindult, ennek eredménye a Bombardier, az Alstrom és a Siemens vállalatokkal való együttműködés.

A DINITROL több mint 70 évvel ezelőtt meghatározta az első korrózióvédelmi normákat, a folyamatos kutatás és fejlesztés révén világvezető márkává vált. Új, innovatív termékekkel, hatalmas tapasztalattal fenntartható támogatást kínál a vállalkozások és a magánemberek részére egyaránt. Termék palettája mintegy 400 terméket tartalmaz. A DINITROL termékek jól integrálódtak világszerte a különböző gyártási rendszerekbe az autóiparban, valamint egyéb ipari szegmensekben is. A DINITROL rövid idő alatt a világ egyik vezető OEM beszállítójává vált. A vállalat 2005-ben a Pyrmo-Chemie GmbH megvásárlása után pár évvel Svédországból a Pyrmo-Chemie GmbH telephelyére a németországi Lügdébe költözött. Innen az új, korszerű disztribúciós központból kínálja termékeit a világ minden tájára az ipari, járműipari, vasúti vállalatok számára.

A DINITROL fáradhatatlanul dolgozik termékei kiváló minőségén annak érdekében, hogy folyamatosan meghaladja az elért szintet. Ma a DINOL GmbH, a WÜRTH csoport önállóan működő vállalata, és a világ egyik vezető rendszerszolgáltatója a korrózióvédő anyagok, ragasztók és tömítőanyagok, töltőanyagok, permetezhető zajvédő anyagok és a kapcsolódó alkalmazási rendszerek területén. Folyamatosan fejlesztik termékeiket összehangolva ügyfeleik egyedi igényeivel, nagy hangsúlyt fektetve a környezeti fenntarthatóságra. A termékeik folyamatos továbbfejlesztése a környezeti kompatibilitás tekintetében az egyik legfontosabb feladat, a károsanyag-mentes termékek palettája egyre növekvő.

A termékek folyamatos, a mai igényekhez igazodó fejlesztése (GREEN TECH) mellett elékezett az idő az arculat frissítésére is. 2019-ben a DINITROL teljesen átalakította a márka megjelenését, mind a termékek címkéjén, mind a LOGO tekintetében. A megszokott megbízható minőség párosult egy modern külsővel, az új szlogen tükrözi a lényeget: 

MINŐSÉG A MEGOLDÁS

DINITROL MAGYARORSZÁGON

A DINITROL több éves laboratóriumi és gyakorlati tapasztalatát kamatoztatva jelent meg az aftermarket piacon.

Az 1980-as évek elejére már több mint 56 országban, 2000 állomáson végezték azonos technológiával (szerszámmal és anyaggal) a járművek korrózióvédelmét.

Magyarországon 1975-óta van jelen a Shell-Interag Rt-nek köszönhetően. A korrózióvédő állomások kialakítása ebben az időben kezdődött meg, azonban a széles körű elterjedést gátolta az akkori Magyarországon érvényben lévő devizagazdálkodás, mely korlátozta a külföldről (nyugatról) behozható anyag mennyiségét.

Alvázvédő állomás

.

Magyarországon kétféle technológiával kezelték a gépkocsikat. Az első időkben DINITROL ML technológiával dolgoztak, majd 1984-től a magasabb minőségi szintű TKD eljárást vezették be. 1986-ban egyszerre 27 korrózióvédő állomás működött. Az állomások beüzemelését és a folyamatos minőségi ellenőrzését a svédországi képzésen részt vett szakemberünk Várady Sándor koordinálta. Kollégánk a mai napig felügyeli az állomásokon folyó munkát, szakmai tanácsokkal és a szerszámok szervizelésével segíti munkájukat. Annak az autótulajdonosnak, aki hosszú távra tervezett a MERKUR telephelyről egyenesen az alvázvédő állomásra vezetett az első útja, hisz az autók korrózióvédelme igen csekély volt, vagy egyáltalán nem kezelték a gyárban alvázvédővel.

A helyzet az óta jelentősen megváltozott. Az autógyárak különböző módszerekkel előkezelt lemezek és korrózióvédő anyagok használatával ma már gyártmányaikra 6-8 év átrozsdásodási garanciát adnak a korrózió okozta károkra abban az esetben, ha minden évben ellenőrizteti a tulajdonos. Ez a hagyományos aftermarket visszaesését eredményezte. A korrózióvédő állomásokon a használt gépjárművek kezelésének irányába tolódott el a kereslet. Ennek következtében a korrózióvédő állomások sorra zártak be, körülbelül 10 állomás maradt életben. Mindeközben Ausztriában jelenleg is több mint 70 DINITROL korrózióvédő állomás működik.

.

.

Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a gyári korrózióvédelem nem elegendő a külső behatásokkal szemben. Ilyenek például az útszóró só, az időjárási viszontagságok, az utak rossz minősége végetti kőfelverődések. Nem is beszélve arról, ha a parkolás során az autóval „padkázik” a vezető, vagy egy nagyobb sérülés esetén megrongálódik a karosszéria. Annak az autótulajdonosnak, aki több évre tervezi megtartani az autóját, vagy gondol a későbbi eladási árra mindenképp érdemes teljes körű korrózióvédelmet csináltatni az autójára. Ezt felismerve egyre több autótulajdonos végezteti el a korrózióvédelmet. Az állomások számának csökkenése végett több hónapig kell várakozni a műhelyekben. Célunk, hogy Magyarországon kiépítsük a ’80-as években működő DINITROL korrózióvédő állomásokat annak érdekében, hogy az egyre növekvő keresletet partnereink zökkenőmentesen – hosszú várakozási idő nélkül – ki tudják szolgálni és az ország egész területén belátható távolságban elérhetők legyenek.

A DINITROL korrózióvédelemi állomások és elérhetőségük weboldalunkon találhatók, melyet folyamatosan frissítünk www.dinitrol.hu

Az évek során az iparban is több vállalat használja, vagy használta a DINITROL korrózióvédő termékeket Magyarországon. Van köztük gyártó és van köztük javító vállalat is. A teljesség igénye nélkül említünk néhány vállalatot a múltból:

.


1975

 A Shell-Interag Rt. elkezdi a DINITROL korrózióvédő állomások kiépítését Magyarországon.

1985

 Az IKARUS budapesti gyárában az első DINITROL kezelést a Volvo alvázas 385 típusnál alkalmazták a svédországi exportra gyártott buszokon. Később az Ikarusz Egyedi Gyárban csak DINITROL alváz és üregvédő anyagokat és eszközöket használtak.

1986

 Magyarországon 27 DINITROL korrózióvédő állomás működik, ahol 25-27 ezer gépkocsit kezelnek évente.

1995

 A NABI Rt. budapesti telephelyén megkezdik a DINITROL alváz-és üregvédelmet az USA-ba exportált buszokon.

2000

 A RÁBA csoportban 2000 óta használnak különbféle DINITROL anyagokat és eszközöket.

2001

 A NABI kaposvári telephelyén a kompozit buszokhoz DINITROL 6010 gittet használnak.

2003

 A Lufthanza Budapest Kft-be elkezdik alkalmazni a repülőgépek nagyjavításához a speciális DINITROL szóró eszközöket

2005

 Székesfehérváron az ALFABUSZ Kft. Volvo alvázra épít buszokat, melyeket DINITROL 9220 vízbázisú alvázvédő anyaggal kezelnek.

2006

 Az IKA-BUSZ Kft. a különböző típusú autóbuszok nagyjavításához DINITROL anyagokat és eszközöket használ.

JELENLEGI NAGYOBB PARTNEREINK

Hókotró gépek gyártása
Lószállító lakóautók
Vagonok gyártása
Buszok felújítása
Helyközi utasszállítás
Motorvonat gyártás

A Pyrmo Hungária Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak a látogató webes böngészőjében. Ehhez a látogató hozzájárulása szükséges.